Tüzüğümüz

ESKİŞEHİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş hükümleri

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Madde 1.

Dernek adı Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’dir. Derneğin merkezi Eskişehir’dir. Şube açılmayacaktır.

TANIM VE KISALTMALAR

Madde 2.

Bu tüzükte geçen;

Dernek : Eskişehir Sanayici ve İş İnsanlarıı Derneği

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti

Kanun : Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu

Tü Tüzük : Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Dernek Tüzüğü anlamında kullanılmıştır.

AMAÇ

Madde 3.

Derneğin amacı T.C. Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak sanayiciler ve işadamlarının kazanç paylaşma dışında;

 1. a) İş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunlar konularında çalışmalar yapmak,
 2. b) Üyeleri arasında yoğun biçimde beraberlik ve iş birliği sağlamak, kuruluş amacı aynı olan federasyona üye sıfatıyla katılmak, kurmak ya da ayrılmak,
 3. c) Ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasına teşvik ve yardım etmek, bu işlerle uğraşan özel ve kamu niteliğindeki kuruluşlarla ve kişilerle işbirliğinde bulunmak,
 4. d) Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün artırılması konularındaki ortak amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmektir.


 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 4.

Dernek tüzüğünde gösterilen amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu amaçla:

4.1. Uluslararası faaliyette bulunabilir.

4.2. Genç girişimcileri teşvik eder, mesleki eğitimi özendirir, nitelikli sanayicileri ve işadamları yetiştirir ve sektörel sorunlara çözüm üretir.

4.3. Kendi alanında gerekli gördüğü kişiler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.

4.4. Kendi alanındaki konuların toplanması ve dokümantasyon çalışmalarını yapar, yaptırır ve gerektiğinde diğer kuruluşlarla ortak projeler üretir.

4.5. Kendi alanında çalışma grupları oluşturur, böylesi gruplara katılır, eğitim çalışmalarına katılır, eğitici günler, sempozyum panel konferans seminer gibi etkinlikti- düzenler.

4.6. Kendi alanında sahip olduğu yetki ve bilgiler konusunda düzenli olarak güncelleştirilen, diplomatik, yasamaya değin, idari ya da hukuki belgeler bulundurur.

4.7. Dernek üyelerinin elde etmiş kararlarını karışmış olduğu engelleri belgeleyerek, hem bu üyelerin hem de diğer kişilerin hukuki, teknik, ekonomik bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, eğitim, gençlik, vergilendirme, maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji, üretim, uyum, refah kalkınma, ticaret ve fikri mülkiyet görebilecekleri zararları ve bunların sonuçları ile gelişmeleri araştırmalarını yapar, yaptırır, kolaylaştırır.

4.8. Amacına uygun yayın yapar.

4.9. Fikri mülkiyet hakları, know – how, franchising gibi ticari ve teknik haklar ile taşınır / taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar veya diğer hukuki tasarruflarda bulur.

4.10. Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yardım eder, yararı olan çalışmalara öncülük eder ve yardım eder.

4.11. Amacına uygun konuların araştırması, geliştirilmesi ve tanıtımını yapar.

4.12. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili konularda teknoloji transferi, lisans, devir gibi hukuki işlemlerin yapılmasında çevre, ortam ve bilinç sağlar.

4.13. Kendi alanındaki konularda üyelerini ve ilgili makamları bilgilendirir ve gerektiğinde yasal ve idari yollara başvurur.

4.14. Amacına uygun fuar, sergi, kermes gibi konularda üyelerini bilgilendirir, çalışmalarda bulunur, bu gibi etkinliklere katılır.

4.15. Her ülkede otoriteler ve yetkili kuruluşlar nezrinde deneyim sonucu eksikliklerin tespit edildiği hususları yeniden gözden geçirir, hukuk, teknik, ekonomik, ticari ve sosyal işler gibi konulardaki düzenlemeleri iyileştirici çalışmaları yapar.

4.16. Yurt içinde kuruluş amacı aynı olan federasyonun üye sıfatıyla kurulmasına katılır, kurulmuş olana katılır veya ayrılır.

4.17. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, ilgili kurumlardan izin alarak ve gerekli kurumlara tescil ettirerek her türlü iştigal konusunda iktisadi işletmeler açabilir, işletebilir, iktisadi işletmenin ihtiyacı olan taşınır ve taşınmaz malları alabilir, kiralayabilir veya herhangi bir şekilde tasarruf edebilir, işletmenin ihtiyacı olan personeli istihdam edebilir.

İKİNCİ KISIM

Üyelik

ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 5.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzelkişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe asil üye olarak kabullerine talep edilenlerin asgari 2 asli üye tarafından Yüksek İstişare Kurulu'na tanıtılmaları gerekir. İstişare Kurulu kendisine tanıtılan adayın dernek amacının gerçekleştirilmesine hizmette gönülden inançlı olmak, mümeyyiz vasıflarıyla toplumda kazandığı itibar vb. özellikleri dikkate alarak onu Yönetim Kuruluna tavsiye eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunlukla vereceği kararla adayın üyeliği kesinleşir. Bütün bu işlemlerin 30 gün içinde sonuçlandırılarak neticenin talep sahibine duyurulması gerekir. Dernek üyeliği üyelik giriş formunun doldurulup imzalanması ve genel kurulca tespit edilen giriş aidatının ödenmesi ile kazanılır.

Derneğe onursal üye kaydedilebilir. Onursal üyelik için ikametgah şartı aranmaz.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6.

6.1.Kendiliğinden: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

6.2.Çıkma ile: Her üye altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesini Yönetim Kuruluna vermesi zorunludur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş ödenti borçlarını sona erdirmez.

6.3.Çıkarılma ile: Dernek üyelerinin çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

a)Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak,

b)Ödenti verme borcunu ait olduğu yıl içinde yerine getirmemek,

Üye, çıkarılma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edemez. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7.

Her üyenin;

 1. a) Dernek faaliyetlerine ve yönetimine katılma,
 2. b) Genel Kurulda oy kullanma

Hakkı vardır.

Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.

ÜYELERİN ÖDENTİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 8.

8.1. Dernek üyelerinin ödenti verme borcu:

Üyelerin ödenti verme yükümlülüğü Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla belirlenir.

Yukarıda belirtilen ödenti ödemelerini üyeler, Kanunlarca yasaklanmamış, para transferine imkan sağlayan mail order ve taksitli ödemeye imkan sağlayan visa kredi kart sistemlerinin kullanılmasıyla suretiyle dahi yapabilir.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

8.2. Üyelerin Diğer Yükümlülükler:

Üyeler, Dernek tüzüğüne uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güncelleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Organlar

 BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Olarak

ZORUNLU ORGANLAR

Madde 9.

Derneğin zorunlu organları;

 1. a) Genel Kurul,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Denetleme Kurulu,
 4. d) Yüksek İstişare Kuruludur.

Derneğin zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturulabilir. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul

 NİTELİĞİ VE OLUŞUMU

Madde 10.

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

TOPLANMASI

Madde11.

Genel Kurul, tüzükte belirtilen zamanda Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

 1. Olağan Genel Kurul toplantıları en geç üç yılda bir Mart ayında yapılır.
 2. b) Olağanüstü Genel Kurul;

b1- Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

b2- Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya

b3- Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun kararını veya federasyonda kayıtlı üyelerinin beşte birinin yazılı dilekçesini inceleyip, nedenleri, önem ya da yerindeliğini tartışmaksızın, sadece isteğin yönetim yönünden kanun ve tüzük hükümlerine uygun bulunduğunu inceleyebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaya zorunludur.

Yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurulda sadece toplantı için önceden tespit edilmiş gündem görüşülür. Bu toplantı son olağan toplantının üyeleri ile yapılır.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Madde 12.

Aşağıda belirtilen toplantısız veya çağrısız alınan kararlar geçerlidir:

 1. a) Derneğe kayıtlı bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar.
 2. b) Dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar.

Yukarıdaki şekilde karar alınması Olağan Genel Kurul toplantısı yerine geçmez.

TOPLANTIYA ÇAĞRI

Madde 13.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazete ile ilan edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazı ile bildirilir.

Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular yönetmelikle düzenlenir.

TOPLANTI YERİ

Madde 14.

Genel Kurul toplantıları, mücbir sebep olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı yerinin, iyi niyet kurallarına uygun olarak temsilci üyelerin sığabileceği ve sağlık yönlerinden elverişli bir toplantı yeri olması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 15.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 16.

Genel Kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilci üyelerin en az on biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına hükümet komiseri katılır.

Ancak, komiserin toplantıya katılmaması toplantının yapılmasını önlemez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17.

Genel Kurul dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

KARAR YETER SAYISI

Madde 18.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

OY HAKKINDA YOKSUNLUK

Madde 19.

Hiçbir üye dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu

 OLUŞUMU

Madde 20.

Demek Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, üç yıllık süre için seçilen on bir asıl ve on bir yedek üyeden oluşur. Genel Kurul toplantısı sona erdikten sonra, yönetim kurulu üyeleri toplanarak, içlerinden genel başkan, uygun sayıda genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı seçer. Genel Başkan Yönetim kuruluna başkanlık eder. Genel Başkanın engeli halinde seçilen genel başkan yardımcısı vekil olarak görev yapar.

 İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan yönetim kurulu üyelerine en çok oy alan yedek üyeleri, genel başkan sırası ile yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden itibaren 15 gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düşer.

Yedek üyeler geçici olarak yerlerine geçtikleri asıl üyelerin sürelerini doldururlar ve gündeminde organların seçim maddesi olan gecelik ilk genel kurulun yapılacağı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatını korurlar.

Görev süresi sona eren üye, Yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTI VE KARAR YERİ, YETER SAYISI VE USULÜ

Madde 21.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa Genel Başkan veya olmadığında vekilin başkanlığında toplanır.

Her toplantıda istenirse bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel başkanın çağrısı üzerine de toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır. Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür. Yönetim Kurulu toplantıları yerleşim yerinde, kurulca uygun görülen yerde yada gerek görüldüğünde dijital ortamda yapılır.

GÖREVLERİ

Madde 22.

Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 1. a) Dernek üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gereken çalışmaları yapar.
 2. b) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar.
 3. c) Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini hazırlar, düzenler, Genel Kurula sunar.
 4. d) Gerekli yönetmelik, iç tüzük, tamim ve diğer düzenlemeleri hazırlar, kabul eder, yürürlüğe koyar, değişiklik yapar, yürürlükten kaldırır.
 5. e) Ülkemize veya insanlığa yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kişilere takdirname, madalya ve bu gibi şeyler verilmesi kararını alır.
 6. f) Taşınır ve taşınmaz mallar, bağışlar, fikri mülkiyet hakları, para ve bağışlar, borçlanma, ipotekler, kiralama, alım ve satım, özel ve kamu kesiminde yapılacak bunlar ve dışındaki her türlü idari ve hukuki işlemleri dernek adına yürütür.
 7. g) Genel Kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirir.

h)Dernek birimlerinin çalışmalarını inceler, gözetir, kontrol eder ve gerektiğinde ilgilileri hakkında soruşturma yapar.

 1. i) Personel kadrolarını düzenler ve personelin atamasını yapar.
 2. j) Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması ve feshi hususunda karar verir.
 3. k) Uygun gördüğü konu, alan ve sektörlerde çalışma grupları oluşturur, raporlar düzenletir, izler, sonuçlandırır.
 4. l) Dernek bütçesini uygular ve mallarını yönetir.

m)Dernek tarafından açılmış veya kendisine karşı açılan davalarda uzlaşma, vazgeçme ve taksit olanağı kalmamış alacakların silinmesine karar verir.

 1. n) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sayman aracılığı ile derneğe para tahsil eder ve ödemede bulunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiçbir ücret alamazlar. Yalnızca yapmış oldukları makul ve gerekli masrafları karşılanır.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23.

Dernek Genel Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Derneği Yönetim Kurulu adına temsil eder.
 2. b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve toplantı gündemini hazırlar.
 3. c) Derneğin hizmet ve çalışmalarını, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine genel kurul kararlarına uygun olarak yürütür.
 4. d) Derneğin ita amiridir.
 5. e) Dernek üyelerinin kuruluş ve kadroları, çalışanların özlük hakları ile ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 6. f) Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevlerini değiştirir.
 7. g) Personel kadro giderleri ve sınırı yönetim kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Yönetim kurulu tarafından ön görülen harcamalar için sadece ödeme
  emri verme yetkisi genel başkana aittir.
 8. h) Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması veya verilmesi gibi hukuki işlemleri yapar, aynı yolla kiraya verir ve dernek için taşınır ya da taşınmaz kiralar.
 9. i) Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri ile gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak yönetim kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.
 10. j) Dernek birimlerini gözetir, izler ve kontrol eder.
 11. k) Kanun, tüzük ve Konfederasyon çalışmalarının gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 12. l) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun yetki verdiği işleri yapar.


 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24.

Genel Başkan Yardımcıları teşkilatlanma, ekonomik işler, koordinasyon ve teknik işler konularında genel başkana yardımcı olur. Seçilen genel başkan yardımcısı genel başkanın yokluğu halinde onun yetkilerini devir alır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25.

Yönetim Kurulu tutanaklarının yazılması genel sekreterin görevidir. Genel sekreter ayrıca, yazışmalardan, toplantı çağrılarından ve kayıtların günü gününe tutulmasından da sorumludur.

SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26.

Sayman, muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve derneğin mali durumu konusunda Yönetim Kuruluna hesap verir. İstem halinde, derneğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısına sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Kurulu

 OLUŞUMU, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 27.

Dernek Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyesi seçilebilmek için dernek üyesi olmak zorundadır. Genel Kurul toplantısı sona erdikten sonra Denetim Kurulu üyeleri toplanarak içlerinden birini başkan seçer, çalışmalarını düzenler ve işbölümü yaparlar. Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde, Dernek Genel Başkanlığınca başkan seçimi, yedekten üye katıldıktan sonra yapılır. Denetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çoğunluğu ile verir.

Kurul yılda en az bir kez toplanır.

GÖREVLERİ

Madde 28.

Dernek Denetim Kurulu, denetleme görevini yaptıktan sonra, sonuçlarını bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve Genel kurula sunar. Denetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 1. a) Derneğin her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan da yararlanılır.
 2. b) Denetleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kuruldan en az bir ay önce Genel Kurulda görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna sunar.
 3. c) Denetleme esnasında soruşturmaya gerek görülen hususları hemen dernek genel başkanlığına bildirir.

Denetleme sırasında istenen her türlü evrak, defter, belge, kayıt ve kıymetli evraklar ilgililer tarafından ibraz edilir. Denetim kurulu üyeleri, genel kurulda, yönetim kurulunun ibrasına kadar yapılan oylamalarda oy kullanamaz, ancak ibradan sonrakilerde oy kullanabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek istişare Kurulu

 YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 29.

Dernek üyeleri arasından, Genel Kurul tarafından gizli oy ile seçilen on bir asıl, on bir yedek üyeden oluşur. Yüksek istişare kurulunun görev ve yetkileri:

 1. a) Dernek amacının gerçekleştirilmesi maksadıyla sosyal, ekonomik, idari ve teknik nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 2. b) Yönetim Kurulunun çalışmalarına ışık tutacak istişare nitelikte önerilerde bulunmak,
 3. c) Dernek üyeliği teklif olunanlarla ilgili olarak tüzüğün 5. maddesinde belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak belirleyeceği adayları Yönetim Kuruluna tavsiye etmek,
 4. d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri yanında mahalli ve genel idare makamları nezrinde dernek amacı doğrultusunda ortaklaşa çalışmalar yapmak,
 5. e) Dernek üyelerinin mesleki faaliyetlerini koordine etmek.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Derneğin Örgütlenmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Üst Kuruluş Kurulması

 FEDERASYON KURULMASI

Madde 30.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş amaçları aynı olan derneklerle bir araya gelerek üye sıfatıyla bir federasyonun kurulmasına veya kurulana üye sıfatıyla katılabilir. Dernek, üyesi olduğu federasyon tüzüğünde düzenlenen ödenti verme borcunu süresinde ifa ile yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM

Üst Kuruluşta Temsil

FEDERASYONDA TEMSİL

Madde 31.

Dernekler, en son yapılan Genel Kurula katılma hakkı olan ve üye sayısı esas alınarak bağlı olduğu federasyonda 100 kişiye kadar her 20 üye için bir, 100 den sonra her 50 üye için bir temsilci üye ile temsil olunur. Bu hesaplamada artıklar nazara alınmaz.

Her durumda dernek, bağlı olduğu Federasyon Genel Kuruluna en fazla 10 temsilci üye ile katılabilir. Ancak Federasyon Genel kuruluna katılacak temsilci üye sayısı ve seçimi için, bağlı olunan federasyonun tüzüğüne göre gerekli değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Federasyon Genel Kuruluna katılacak temsilci üyeler, Dernek Genel Kurulunca seçilirler.

BEŞİNCİ KISIM

Sona Erme

KENDİLİĞİNDEN

Madde 32.

Dernek aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer;

 1. a) Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
 2. b) İlk Genel Kurul toplantısının kanunda görülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
 3. c) Borç ödeme acze düşmüş olması,
 4. d) Tüzük gereğince Yönetim Kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 5. e) Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması,

Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

GENEL KURUL KARARI İLE

Madde 33.

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

MAHKEME KARARI İLE

Madde 34.

Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, Derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

ALTINCI KISIM

Mali Hükümler

EK GELİRLERİ

Madde 35.

Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

BÜTÇE

Madde 36.

Dernek bütçe yılı 1 Ocak'ta başlar.

GELİR VE GİDERLER İLE BORÇLANMADA USUL

Madde 37.

Dernek giderleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı, yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve ödenti kabul edebilir.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Dernek Yönetim Kurulu kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

TASFİYE

Madde 38.

38.1. Sona eren derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesinin esasları Genel Kurul kararı ile tespit edilir. Genel kurulca bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa, derneğin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

38.2. Mahkemece derneğin kapatılması halinde, bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Bu konu ile ilgili diğer hususlarda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 39.

Dernek, yerleşim yeri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Dernek tarafından satın alınan veya bağış veya vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre, dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, içişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir.

LOKAL AÇMA

Madde 40.

Dernek, yerleşim yerinde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak koşulu ile, bir lokal açabilir, işletebilir veya işlettirebilir. Lokallerin açılma, çalışma, yönetilme, yararlanma gibi hususları, dernek yetkili organlarınca onaylanmış yönetmeliği ile düzenlenir.

AMBLEM

Madde 41.

Demek amblemi, görsel olarak kırmızı dolgu renginde iç içe geçmiş iki küçük “e” harfi,terazi, başak, yarım dişli, dolma kalem ve kuruluş tarihinin yıl olarak rakamla yazılmış şeklinden ibarettir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dahil kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Amblemin değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

PERSONEL VE İŞÇİLER

Madde 42.

Dernek iş hizmetlerinin yürütülebilmesi için yeterince personel ve işçi atanabilir.

Sürekli atamalar, çalışma dönemi kadro çizgileri doğrultusunda, geçici atamalar ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Personel ve işçiler, Personel Özlük Hakları Yönetmelik hükümlerine göre işe alınır, çalıştırılır ve işlerine son verilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 43.

Dernek; üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, demirbaş defteri ve alındı belgesi kayıt defterini tutar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 44.

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen, yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve yerleşim yerleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YOLLAMA

Madde 45.

Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda sırası ile Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 46.

Bu tüzük hükümlerini Dernek Genel başkanı ve yetkili organları yürütür.


 

KURUCULAR

Madde 47.

Dernek kurucularının adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, yerleşim yeri ve uyruğu aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı, İkametgahıBaba AdıD. TarihiUyruğuMesleği

Mithan DEMİRCAN

M.K. Paşa Kubilay Sk. 1 Eskişehir

Şevket1948TC.Ticaret

Fikret UÇA

Deliklitaş Mh. 13 Eskişehir

Mustafa1932TC.Ticaret

Mekin ÖZÖĞÜT

Kurtuluş Sk. 4 Eskişehir

Ethem1934TC.Borsa

Fevzi TOPRAK

Akcami Lise Cd. 10 Eskişehir

Abdullah1932TC.Ticaret

Yüksel TINAZ

İstiklal Göktay Sk. 11 Eskişehir

Hüseyin1946TC.Ticaret

Hasan TERLER

G. Mevdan Borsa Cd. 15 Eskişehir

Bekir1930TC.Ticaret

Yenal ÜNSELİ

C. Topel Meydanı 8/5 Eskişehir

Celalettin1939TC.Avukat

Lütfü TARCAN

Deliklitaş M. Gürman S. 41 Esk.

Kerim1941TC.Ticaret

Yalçınkaya AKSOY

Kurtuluş M. 3. Top S.2 Eskişehir

Kazım1939TC.Ticaret

Yukarıda yer alan Dernek Tüzüğü 27 Mart 2021 tarihli Genel Kurul’da alınan kararlar ile düzenlenmiştir.